Viktig att tänka på

Vi kan hjälpa dig med montering genom våra samarbetspartners. Du kan montera själv om du följer nedan angivna säkerhetsregler och medföljande monteringsanvisningar. Vi hjälper dig över telefonen vid montering av våra produkter.

Som grundregel gäller att lekredskapen skall ha ett säkerhetsutrymme på 1.5 meter från andra lekredskap. Detta gäller vid fallhöjder hos redskapen på maximalt 1.5 meter.

Vid högre fallhöjd gäller formeln 2/3 av höjden + 0.5 meter.

Detta innebär att ett lekredskap med fallhöjd 3 meter (maximal tillåten fallhöjd för de flesta typer av lekredskap) skall ha ett säkerhetsutrymme på 2 meter + 0.5 meter dvs. 2.5 meter.

Ett vippdjur kräver 1 meter eget säkerhetsutrymme, mätt från dess mest utsatta position (böjd fjäder). Har inte redskapet en tvingande rörelse så får säkerhetssonen gå in i varandra.

Lekredskap med "tvingande rörelse" såsom exempelvis rutschkanor, karuseller och gungor får ej kombinera säkerhetsutrymme med andra lekredskap. 

En rutschkana kräver 2 meter eget säkerhetsutrymme framför rutschkanans utåkningssektion. Därefter krävs det ytterligare 1.5 meter till ex. ett lekhus. Ruschkanan bör inte vara orienterad mot söder, detta för att förhindra att barn riskerar bränna sig vid varma soldagar.

En gungställnings säkerhetsutrymme mäts upp på ett lite speciellt sätt. Vanligtvis - för en ordinär gungställning - så krävs cirka 8 meter i gungriktningen. Detta är gungställningens egna säkerhetsutrymme då den anbringar "tvingande rörelse" hos användaren. Om det finns tex ett staket i gungriktningen så skall du lägga till 1,5 m.

Karuseller kräver vanligtvis 2 meter eget säkerhetsutrymme varför andra lekredskap bör vara placerade minst 3.5 meter från karusellen, lite beroende av fallhöjd.

Underlag

Lekredskap har olika fallhöjd. Detta skall alltid finnas angivet på lekredskapet vid inköp så att det går att anpassa fallunderlag för redskapet och säkerhetsutrymme till andra lekredskap samt omgivande miljö.

Maximal fallhöjd för ett lekredskap är vanligtvis 3 meter. För dessa lekredskap gäller ett säkerhetsutrymme på minst 2.5 meter. samt 40 cm. sanddjup. Vill du ersätta sanden med tex gummimatta så skall den ha en stötdämpande funktion motsvarande 40 cm sanddjup. Sanden skall vara klassad som EU sand för lekplatser. Testdokument på produkterna skall kunna uppvisas.

Lekredskap med fallhöjd under 0.6 meter har inte några krav på mjukt fallunderlag. Däremot finns krav på fritt utrymme runt dessa lekredskap med låg fallhöjd. Vanligtvis är det 1.5 meter fritt utrymme som gäller. Lekredskap med en fallhöjd under 1 m skall ha minst gräs som underlag.

Märkning och skyltar

Redskapen skall vara märkta med: Tillverkare, Tillverkningsår, Artikelnummer samt vilken standard den är testad emot.

På lekplatsen skall det finnas en hänvisningsskylt som informerar om lekplatsens adress, ägare samt var man vänder sig vid upptäckta brister på redskapen. Allmänt telefonnummer för nödsituationer.

Förankring/fundament

• Lekredskap skall vara fast monterade och väl förankrade enligt tillverkarens anvisning. Se figur 1,

• Kontrollera stabilitet och vältningsrisk. Detta är särskilt viktigt för enstolpsredskap eller stolpar på rad.

Utformning av betongfundament

Bild 1: Plana betongfundament ska vara minst 0,40m under markytan
Bild 2: Betongfundament kan vara minst 0,20m utform med vinkel 45° till 0,40m
Bild 3: Betongfundament direkt under den nivåstabila stötdämpande ytbeläggningen

 

Våra gundjur och även andra produkter har ett "jordankare". Detta skall grävas ner och hålet skall fyllas med betong. Andra varianter på jordankare kan förekomma.