Beställning och garantier

Garantier

Vi på Ny lekpark erbjuder produkter av hög kvalitet och lämnar garantier på att utrustningen efterlever våra  ställda krav. 

Om en produkt är felaktig så skickar vi reservdelar för produkten. Vi står ej för de utgifter som kan vara förknippade med utbyte av defekta delar.  

Garantitider (gäller mot material- och produktionsfel):  2 år

Garantierna gäller inte vid onormalt slitage, bristande underhåll, sabotage / vandalism, onormal användning, felaktig montering, ytkorrosion, färgskillnader pga. UV-strålar.

Allmänna köpvillkor 

Köpvillkor

För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. För företag gäller köplagen. 

Beställning 

Priser 

Alla priser är angivna i kronor exklusive moms. Våra priser baserar sig på eurokursen och vid kursförändringar kan vi uppdatera priser vid beställning.  

Betalningsmodell 50% vid beställning och 50% vid leverans av produkten.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % från förfallodagen. 

Fraktkostnad om det anges på hemsidan ingår i priset.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera orders etc. vid eventuella felaktigheter. Ev. korrigeringar av pris, beskrivningar etc. skall alltid meddelas till vår kund och konfirmeras av vår kund före det att order aktiveras i vårt system. 

Leveranstider

Ny Lekpark strävar efter att leverera så snabbt som möjligt. Vi erbjuder leveranstider på 2-8 veckor. Vi försöker av miljöskäl samordna transporter därför kan det ta upp till 8 veckor.

Leveranser

Leveranser hanteras av olika speditörer. Det är köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits oss vid beställningstillfället är korrekt, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe på ankomstdagen.

Beställaren ombesörjer avlastning av produkterna från lastbil.

Avbeställning/Annullering

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt produkten tillverkas i fabrik. Ny Lekpark äger motsvarande rätt att annullera en beställning. 

Avbeställning efter det att produkten tillverkas eller är i transport är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse mottagits av Ny Lekpark. 

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen. Enligt nämnda lag gäller att varan skall kunna återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten gäller ej specialbeställda produkter, såsom kundanpassade produkter och beställningar som ej är lagervaror. Observera att konsumenten själv är skyldig att betala returfrakten. Ny Lekpark kommer ej att lösa ut paket mot postförskott .Innan vara returneras med hänvisning till ångerrätten skall Ny Lekpark kontaktas.

Transportskadat gods

Det åligger mottagaren att kontrollera att kartongerna är hela och oöppnade och att antalet kollin överensstämmer med vad som anges på fraktsedeln. Alla avvikelser måste noteras på chaufförens fraktsedel och därefter anmälas till transportföretaget. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot skadeanmälan, och mottagaren får själv stå för kostnaderna. 

Reklamationer 

Eventuella reklamationer skall ske inom sju dagar efter godsets avstämplingsdatum för att mottagaren skall kunna ställa ersättningsanspråk. Retur av varor, som reklamerats av mottagaren, får endast ske efter godkännande från Ny Lekpark. 

Garanti och reklamation

Om en produkt visar sig vara felaktig eller ej fungerande inom dess garantitid kommer Ny Lekpark , efter eget val, att skicka de delar som behövs för att tillrättalägga felet alternativt kommer ersättningsprodukt att skickas. Denna hantering sker under förutsättning att villkoren för garantier är uppfyllda. Ny Lekpark täcker inte eventuella arbets- eller materialkostnader som kan komma i samband med utbytet av de felaktiga delarna. Information om eventuella garantitider och gällande villkor finns att läsa på hemsidan. 

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Ny Lekpark kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. 

Tvist 

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Ny Lekpark sida, som gör att Ny Lekpark ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Ny Lekpark befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Om du känner dig osäker eller har frågor om din order, ångerrätt, retur eller något annat, kontakta Ny Lekpark .

Kvalitets- och miljöpolicy

Ny Lekpark strävar efter att hålla så hög kvalitet som möjligt vad gäller företagets tjänster och produkter och vi utvecklar ständigt våra metoder och strategier för att säkerställa att vi har nöjda kunder och nöjda medarbetare. 

Vår verksamhets kvalitetsarbete utgår från dessa kriterier:

  • Våra produkter är godkända för att ändvändas på offentliga lekplatser.
  • Produkterna tillverkas och uppfyller SE- EN 1176 standard.
  • Våra produkter skall vara minst 20% billigare än konkurrenter.
  • Vår målsättning är att handkappsanpassade lekplatser inte skall vara dyrare än vanliga. Justa priser för alla.

Välkommen att kontakta oss för mera information. Ny Lekpark arbetar aktivt för att förbättra vår produktion och vår logistik med avseende på miljö. 

Vi uppnår våra miljömål bland annat genom att: 

Inhämta och förmedla ny kunskap om miljövänliga material 

Förebygga miljöpåverkan från vår verksamhet 

Föra en dialog med leverantörer, kunder och allmänhet för en ökad miljömedvetenhet 

Källsortera och återvinna avfall 

Tillse att produktion och distribution sker enligt gällande miljölagstiftning, föreskrifter och i enlighet med standard 

Miljökrav ställs på våra leverantörer, transportföretag och samarbetspartners 

Arbeta strukturerat med definierade miljömål 

Granska att de miljökrav som vi ställer efterlevs, internt/externt.

Underhåll och montering

Alla våra produkter har instruktioner gällande underhåll och montering. Våra monteringsanvisningar är mycket tydliga. De skickas med produkterna i tryck, vi hjälper dig så att din lekplats monteras rätt och blir godkänd vid besiktning . Alla produkter skall underhållas enligt de rutiner som fastställs i säkerhetsstandard. Många av produkter är att definiera som underhållsfria.

Dock är det viktigt att kontrollera utrustningen vad gäller okulär besiktning, funktionsbesiktning samt årlig besiktning.  

Säkerhet

Säkerhet är ett av våra ledord och med vår långa erfarenhet av produktutveckling och besiktning av lekplatser så tycker vi det är en självklarhet att alla våra lekredskap efterföljer gällande standards för säkerhet – EN 1176. 

Säkerhetsstandard och dess föreskrifter måste ibland tolkas efter rådande omständigheter på plats (antal barn, åldrar, vuxenresurser och mycket annat) och här har vi en unik kunskap att skapa så säkra och välfungerande lösningar som möjligt. 

.